රුධිර පීඩනය අනතුරුදායක මට්ටමක බව පෙන්වන පෙර සංඥා මෙන්න..!!!

0 comments

20]la muK fokd ;ukag fuu frda.h we;s nj fkdokS''

zzwê reêr mSvkhzz fuh wo b;d iq,n frda.hla njg m;aj we;' fuu frda.fhka fmf,k frda.Skag yDo iamkaOkh jeä lrk W;af;ackhka wju lrjk T!IO yd uq;%d jeä lrk T!IO jeks ;rula Nhdkl T!IO Ndú;d lsÍug isÿjk w;r wdydr i|yd ÆKq Ndú;h o k;r lsÍug isÿfjkjd'

flfia fj;;a wê reêr mSvkh fya;=fjka iïmq¾Kfhkau ÆKq Ndú;h k;r lsÍu ;ju;a újdod;aulj mj;sk .egÆldÍ lreKls'

fuys§ Nhxldr ldrKh jkqfha YÍrfha reêr mSvkh wk;=reodhl f,i by< uÜgul mej;=k;a fndfydaúg ta ms<sn|j lsisu i,l=Kla fyda frda. ,laIKhla msg;g fmkakqï fkdlsÍuhs'

යටි පතුල් වල වේදනාව සමනය කරගත හැකි සාර්ථකම ක‍්‍රමය මෙන්න..!!!

0 comments

há m;=,a j, fõokdj zzmdÿl lj,sld m%odyh ^Plantar fasciitis&zz f,i ye¢kafõ' th

we;sjkafka flfiao hkak uola úuid n,uq' mdofha we.s,s iy ú¿fò wia:sh iïnkaO lrñka >K mglhla we;s w;r hám;=, jl% iajNdjhla .ekSug th fya;=fõ'

fuu mglh mdÿl lj,sldj ^Plantar fascia& f,i ye¢kafõ' fuu mglfha we;sjk m%odyh ^Inflammation& mdÿl lj,sld m%odyh f,i kï lr we;' fuys§ isÿjkafka mdÿl lj,sldj jeämqr Ndú;d lsÍu fyda jeämqr we§u ksid ÿ¾j, ùu" fõokdldÍ ùu" iy bÈóulg ,laùuh'

ඔබ ලිංගිකව එක්විමේදී පරිපූර්ණ අයෙක්ද කියා සොයාගන්නේ මෙහෙමයි..!!!

0 comments

j¾;udkfha fndfyda mjq,a Ôú; Èla‌lidoj,ska f;drj .eg.idf.k hkafka ¥ orejka ksid hEhs

fndfyda fokd mji;s' újdy ùug fmr l=re¿ fcdavq jf.a isá fmïj;=ka újdy ù jirla‌ folla‌ hk úg oreu,a,ka ,efnk úg tlsfkld ÿria‌j heug mgka .kakd nj Tjqyq mji;s'

fujka miqìul újdy ù wUqieñhka f,i ,sx.slj tla‌ fkdjQjka wm iudcfha isák nj mejiqjfyd;a Tn mqÿu úh yelsh' fuh újD; f,i l;dnyg ,la‌ fkdjQjo tjeks mjq,a Y%S ,xldfõ isá;s'

oreu,a,ka isák mjq,aj,o wdrjq,a mj;sk úg fujeks wUqieñhka w;r we;súh yels wdrjq,a fl;rï úh yelso@ Tjqkaf.a mjq,a Ôú; flfia úh yelso@ tneúka ,sx.slj mßmQ¾K fkdjQ újdyhka f,i y÷kajk fuu újdyhkag n,md we;s .egÆ ms<sn|j wms úuid n,uq'

රුධිර පීඩනය අනතුරුදායක මට්ටමක බව පෙන්වන පෙර සංඥා මෙන්න...!!!

0 comments

0]la muK fokd ;ukag fuu frda.h we;s nj fkdokS''

zzwê reêr mSvkhzz fuh wo b;d iq,n frda.hla njg m;aj we;' fuu frda.fhka fmf,k

frda.Skag yDo iamkaOkh jeä lrk W;af;ackhka wju lrjk T!IO yd uq;%d jeä lrk T!IO jeks ;rula Nhdkl T!IO Ndú;d lsÍug isÿjk w;r wdydr i|yd ÆKq Ndú;h o k;r lsÍug isÿfjkjd'

flfia fj;;a wê reêr mSvkh fya;=fjka iïmq¾Kfhkau ÆKq Ndú;h k;r lsÍu ;ju;a újdod;aulj mj;sk .egÆldÍ lreKls'

fuys§ Nhxldr ldrKh jkqfha YÍrfha reêr mSvkh wk;=reodhl f,i by< uÜgul mej;=k;a fndfydaúg ta ms<sn|j lsisu i,l=Kla fyda frda. ,laIKhla msg;g fmkakqï fkdlsÍuhs'

දේශීය රහස් බෙහෙත් වට්ටෝරු වලින් දවස් 30න් කෙට්ටු වෙන්නේ මෙහෙමයි..!!!

0 comments

j¾;udk iudch ;=, ðj;afjk fndfydafokdg ;sfhk nrm;, fi!LHh .egÆjla ;uhs fï ;rndrelu$ia:q,;djh ^Obesity&

lsh,d lshkafka' b;ska fïl mqoa.,hdf.ka mqoa.,hdg fnda fjkafka ke;s Wkdg .eyeKq " msßñ fomd¾Yjhgu f,dl= ysirohla fj,d wjidkhs'

ia‌:q,;djh wvq lr.ekSug wdydr md,kh isÿ l< hq;= w;r YÍrfha .nvd ù we;s wêl le,ß m%udKh oykh lsÍu i|yd jHdhdu j, ksr; ùu wksjd¾h fõ' kuq;a ld¾hnyq, whg fufia jHdhdu j, ksr; fjkak fj,djla keye' wkak ta ksidu fï ryia fnfy;a jÜfgdare Tfí tÈfkod Ôú;hg fhdod .kak'

fukak Tng ryia jÜfgdarej'

නිතරම රට ඉඳි කෑවොත් කවදාවත් බෙහෙත් බොන්න ඕන වෙන එකක් නෑ..

0 comments

;ks lEula f,i jf.au m,;=re i,do" flala" rileú,s iy mqäka j¾. jf.a wdydr rij;a lrkak;a rg b¢ ke;sju neß ;rï'msgrg ;rï rij;a rg b¢ wfma rfÜ yeÿfK ke;s jqKdg ,xldjg rg b¢ wdkhkh lsÍu b;du;a by<hs' thg fya;=j ;uhs ,xldfj fndfyda fofkla rg b¢ nyq, jYfhka Ndú; lsÍu'


f;a fndkfldg lg.eiaug lk rij;a wdydrhla u;la lrkak lSfjd;a úfYaIfhkau u;la fjk m,;=rla ;uhs zzrg b¢zz lshkafka' uqia,sï ck;dj rduidka Wmjdih wjika lr wdydr .ekSu wdrïN lrkafka rg b¢ f.ähla ld,d j;=r îfuka miqjhs'

thg fya;= lsysmhla ;sfnkjd' fndfyda fõ,djla nv.skafka isg wdydr .;a úg tal YÍr fi!LHhg wys;lrhs' ord .kak wmyiqhs' ta jd;djrKh ke;s lrkak iqÿiqu foa ;uhs rg b¢' ta ksihs fndfyda l,la Wmjdi lr wdydr .ekSug fmr fï m,;=r wdydrhg f.k j;=r ùÿrejla î wdydr .kafka' tu.ska wêl f,i wdydr .ekSu;a md,kh lrkjd'

rg b¢ lshkafka mqxÑ lEula jqKdg blaukska nv mqrjk wdydrhla'