ඔබ ලිංගිකව එක්විමේදී පරිපූර්ණ අයෙක්ද කියා සොයාගන්නේ මෙහෙමයි..!!!

j¾;udkfha fndfyda mjq,a Ôú; Èla‌lidoj,ska f;drj .eg.idf.k hkafka ¥ orejka ksid hEhs

fndfyda fokd mji;s' újdy ùug fmr l=re¿ fcdavq jf.a isá fmïj;=ka újdy ù jirla‌ folla‌ hk úg oreu,a,ka ,efnk úg tlsfkld ÿria‌j heug mgka .kakd nj Tjqyq mji;s'

fujka miqìul újdy ù wUqieñhka f,i ,sx.slj tla‌ fkdjQjka wm iudcfha isák nj mejiqjfyd;a Tn mqÿu úh yelsh' fuh újD; f,i l;dnyg ,la‌ fkdjQjo tjeks mjq,a Y%S ,xldfõ isá;s'

oreu,a,ka isák mjq,aj,o wdrjq,a mj;sk úg fujeks wUqieñhka w;r we;súh yels wdrjq,a fl;rï úh yelso@ Tjqkaf.a mjq,a Ôú; flfia úh yelso@ tneúka ,sx.slj mßmQ¾K fkdjQ újdyhka f,i y÷kajk fuu újdyhkag n,md we;s .egÆ ms<sn|j wms úuid n,uq'

,sx.slj mßmQ¾K fkdjQ újdyhla‌ hkq újdyl hqj<la‌ ,sx.sl ixi¾.fha fh§ug wfmdfydi;a jQ ;;a;ajhls' tfia ùug n,mdk fya;= /ila‌ we;' udkisl fukau YdÍßl fya;= ksid o fujeks ;;a;ajhka we;sfõ' ;reK hqj,lf.a ,sx.sl tl;=ùu wmyiq lrk ldrKd w;ßka uQ,sl;ajh .kafka udkisl fya;+kah'

fujeks udkisl ;;a;ajhkg uQ,sl fya;= f,i ,sx.sl;ajh yd ,sx.sl wjhj ms<sn|j we;s oekqu u| nj" újdy WmfoaYkh ,nd fkd;sîu" ixia‌lD;sl yd iudchSh u; wkqj ,sx.sl;ajh jrola‌ f,i oelSu" ye¢ka úh yelsh' óg wu;rj ,sx.slj tl;=ùu fõokdldÍ úh yelsh hk ìh m,uq tla‌ùfï§ reêrh msgùu iïnkaOfhka we;s ìh' .eí .ekSulg we;s ìh' lkHdNdjh Tmamq lsÍug we;s ìho ,sx.sl tl;=ùu je<ela‌ùug fya;=úh yelsh'

by; i|yka l< udkisl yd iudÔh ldrKdo fjk;a YdÍßl fya;=o ,sx.sl fn,ySk;djh ,sx.slj tla‌ùug m%:u Od;=msgùu iy ldka;djkaf.a jeðksia‌uia‌ ;;a;ajho we;súh yelsh'

u| irenúka fmf<k wUq ieñhkaf.ka 5] lg jeä msßilg fya;=jo ,sx.slj tl;=ùug fkdyels ùuh'

fufia ,sx.slj tl;=ùug wmyiq jQ wUqieñhka Bg uqyqK fok wdldrh úúOh' we;eï fokd idlÉPdfjka iy wjfndaOfhka fuu .egÆ úi`od .ekSug iu;afj;s' ;j;a msßila‌ ,sx.slj tl;= fkdjqko bka neyer jQ wfkl=;a ,sx.sl l%shdldrlïj, fhfo;s'

wjdikdjlg jeä msßila‌ kej; kej;;a ,sx.slj tl;=ùfï wmyiq;djhg uqyqK§fï ìfhka tu l%shdj,sfhka iïmQ¾Kfhkau ÿria‌fj;s' bka újdy Ôú;h lvdì| oud.ks;s'

fï i|yd ffjoH m%;sldr ,nd.kakg fhduqjkafkao hï msßils' we;eïúg fuu ;;a;ajh i|yd m%;sldr i|yd fhduqjkafka .egÆ ixlS¾K jQ úg§h' we;eï wjia‌:dj,§ fuu ,sx.slj mßmQ¾K fkdjQ újdyh Èla‌lidoj,ska fl,jrfõ' ta w;r ;j;a msßila‌ ñka oeä f,i mSvdjg m;aj oreM, ,nd.ekSu i|yd Yql%dKq lD;%suj .¾NdIfha ;ekam;a lsÍug yd k< ore ;dla‍IKh jeks úi÷ïj,g fhduqfj;s'

kuq;a fuu .egÆj úfYaI{ ffjoHjrhl=f.ka ksis m%;sldr ,nd.ekSu u.ska myiqfjka ksje/È lr .; yelsh' tksid újdy Èúh lvd ì| .ekSu fyda lD;%su m%ckk l%u i|yd fhduqùu wmrdOhls'

,sx.slj mßmQ¾K fkdjQ wUqieñhka i|yd m%;sldr ,nd§fï§ fofokdu ldhsl mÍla‍IKhlg ,la‌ lsÍu jeo.;ah' túg fofokdg mj;sk .egÆ y÷kd .ekSug myiqh'

WodyrKhla‌ f,i we;eï ldka;djkaf.a lkHdmg,fha mj;sk fjkia‌lï oela‌úh yelshs' tkï lkHdmg,h wêl f,i >klug mej;sh yelsh' tjeks wjia‌:djl§ Bg wod< m%;sldr isÿlsÍug myiq fõ'

tfiau udkisl WmfoaYkh" p¾hd Ñls;aidj ,sx.sl wjhj" ,sx.sl bßhõ" ,sx.sl W;af;ackh ms<sn|j ksis oekqj;a nj ,nd§u ;=<ska fujeks wUq ieñhkaf.a mj;sk .egÆj,g úi÷ï ,ndÈh yelsh'

úfYaIfhkau jeðksia‌uia‌ ;;a;ajh i|yd ldka;dj ;=< l%udkql+,j ixfõoh we;s lsÍu m%;sldr l%uhla‌ f,i Ndú; lrkq ,efí' tneúka ,sx.slj mßmQ¾K fkdjQ újdyhka i|yd ksis úfYaI{ ffjoHjrhl=f.a Wmfoia‌ ,ndf.k u;=j we;s .egÆ b;d myiqfjka úi`od.; yelsh' tfia .egÆ úi`odf.k ;u ,sx.sl Èúh mßmQ¾K ;;a;ajhg m;alrf.k id¾:l hq.Èúhla‌ .; lsÍug ms<sjk'

mj;sk .egÆ ld,hla‌ ;sia‌fia mj;S kï bka tlsfkld w;r we;s iïnkaO;dj,g .egÆ u;=j ;sfí kï ,sx.sl .egÆj,g wu;rj fofokd w;r mj;sk iïnkaO;djfha .egÆo ksrdlrKh lr .ekSu i|yd fhduqúh hq;=h' túg jvd id¾:l m%;sM, ,nd.ekSug ms<sjk'

,sx.sl .egÆ ms<sno
úfYaI{ ffjoH - ,ika; u,úf.a