දේශීය රහස් බෙහෙත් වට්ටෝරු වලින් දවස් 30න් කෙට්ටු වෙන්නේ මෙහෙමයි..!!!

j¾;udk iudch ;=, ðj;afjk fndfydafokdg ;sfhk nrm;, fi!LHh .egÆjla ;uhs fï ;rndrelu$ia:q,;djh ^Obesity&

lsh,d lshkafka' b;ska fïl mqoa.,hdf.ka mqoa.,hdg fnda fjkafka ke;s Wkdg .eyeKq " msßñ fomd¾Yjhgu f,dl= ysirohla fj,d wjidkhs'

ia‌:q,;djh wvq lr.ekSug wdydr md,kh isÿ l< hq;= w;r YÍrfha .nvd ù we;s wêl le,ß m%udKh oykh lsÍu i|yd jHdhdu j, ksr; ùu wksjd¾h fõ' kuq;a ld¾hnyq, whg fufia jHdhdu j, ksr; fjkak fj,djla keye' wkak ta ksidu fï ryia fnfy;a jÜfgdare Tfí tÈfkod Ôú;hg fhdod .kak'

fukak Tng ryia jÜfgdarej'


j;=r ùÿrejlg ó meKs f;a ye¢ 1la ñY%lr Wfoa ysia nv mdkh lrkak thska Tng YÍr nr wvq lr .ekSug Wmldrhla ,efí'

WoEik wjÈ jQ ú.i m<uqj ;rula riaikh we;s j;=r ùÿrejla mdkh lsÍu u.ska wdydr Ô¾Kh fyd¢ka isÿjk w;r u, noaOho j<lajhs'

rd;%shg ieye,aÆ wdydrhla .kak'

kskaog hEug fmr u| riakh we;s j;=r ùÿrejlg foys weUq,a f;a ye¢ 1$2la yd ó meKs f;a ye¢ 1la ñY%lr mdkh lrkak' fuh Èkm;d lsÍfuka isref¾ nr wvq lr .kak mq¿jka'

Wfoa wdydrh f,i fld< le| j;=r muKla wdydrhg .kak' thg bÕ=re lene,a,lao tl;= lsÍfuka .=K jeä fjhs'

lrmsxpd fld< fldgd idod.;a biau fldamam 1$2la foys f.ä 1$2l biau iu. ñY%lr Wfoag mdkh lrkak'

f.dajd u.ska YÍr nr wvq lrhs' foys hqI iu. i,dohla jYfhka wdydrhg .ekSu iqÿiqh'
Èkm;d wdydrfhka miq iqÿ ¨kq yd f.drld ;ïnd.;a j;=r wvq fldamam 1la mdkh lrkak' wdydr Èrùu j¾Okh lrhs' fïo wjfYdaIKh wvq lrhs' YÍr  nr wvq lrhs'

fï wkqj YÍr nr wvq lsÍu i|yd wdydr md,kh iy l%shdYS,S Èúfmj;lska ukd msgqjy,la ,efnkjd' f.or§ ms<sfh, lr.; yels ir, wdydr yd w;a fnfy;ao we;s nj Tn oeka okakjd'
idudkHfhka Tn ia:q,;djh u. yrjd .ekSug lrk foaj,a'
wdydr mqreÿ fjkia lsßu - fïo iys; laIKsl wdydrhkaf.ka je<lsu'
wdydrfha wvx.= fïo m%udKh wvqlsßu'
kshñ; wdydr fõ,a m%udKh ,nd.eksu iy tjdfha m%udKh wvqlsßu'wu;r wdydr fõ,a m%udKh wvqlsßu'
wdydrhg m<;=/ tlalr .eksu'
ksjfia ilia lrk ,o wdydr ,nd.eksu'
l=vd <uqka ks;r wdydr ,nd.eksu je<elaúu ioyd ksjfia wdydr .nvd lr ;eìu wju lsßu'

foay ialkaOfha isÿjk fjkiaúu ks;r uekne,su'

by; fjkiaúï iu. foayfha ialkaOfha isÿjk fjkiaúu m%udKd;auloehs uekne,sh hq;=h' tfia fkdjkafkakï Bg wkqrEm fjkiaúï isÿ l< hq;=h'

Y,Hhuh m%;sl¾u'

wdudYfhka fldgila lmd bj;a lsßu u.ska wdudYfha Odß;djh iy wdydr ,nd.kakd m%udKh wvq lsßu" wdudYhg we;=,ajk wdydr m%udKh md,kh lsßu jeks l%ufõohka fhdod .;yelsh'

yeisßï rgdfõ iy p¾hd;aul fjkiaúï isÿlsßu'

foayhg ,nd.kakd le,ß m%udKhg idfmalaIj iqÿiq l%shdldß;ajhla mj;ajd .eksu'
Èmkm;d kshñ; fõ,djla iqÿiq jHdhdï j, ksr;úu'^jHdhdï j, ksr;úug fmr iqÿiq ffjoHhjrhl=f.a Wmfoia ,nd.; hq;=h'yDohdndO iy Yajik wdndO mj;sk mqoa.hkaf.a jHdhdu lsßug mj;sk yelshdjka iSud iys;h'&
yels ieuúgu lh fjfyid lrk jevj, ksr;úu'
tfiau l=vd <uqka rEmjdysks iy mß.Kl l%Svdj, ksr;jk ld,h iSudlsßu iy iqÿiq l%svd j,g fhduq lsßu'

T!IO m%;sldr ,nd.eksu'

by; m%;sldrhka iu. ie,lsh hq;= fjkila isÿfkdjkafka kï fyda úfYaIS; frda. ;;ajhla mj;s kï t ioyd iqÿiq T!IO .nd .; hq;=h'