යටි පතුල් වල වේදනාව සමනය කරගත හැකි සාර්ථකම ක‍්‍රමය මෙන්න..!!!

há m;=,a j, fõokdj zzmdÿl lj,sld m%odyh ^Plantar fasciitis&zz f,i ye¢kafõ' th

we;sjkafka flfiao hkak uola úuid n,uq' mdofha we.s,s iy ú¿fò wia:sh iïnkaO lrñka >K mglhla we;s w;r hám;=, jl% iajNdjhla .ekSug th fya;=fõ'

fuu mglh mdÿl lj,sldj ^Plantar fascia& f,i ye¢kafõ' fuu mglfha we;sjk m%odyh ^Inflammation& mdÿl lj,sld m%odyh f,i kï lr we;' fuys§ isÿjkafka mdÿl lj,sldj jeämqr Ndú;d lsÍu fyda jeämqr we§u ksid ÿ¾j, ùu" fõokdldÍ ùu" iy bÈóulg ,laùuh'
há m;=,a j, fõokdj i|yd fya;= iy wjodkï idOl

;rndrelu
flá ld,hl§ YÍrfha nr jeäùu
nd, ;;a;ajfha mdjyka me<£u ^muKg jvd uDÿ wähla iys; fyda há m;=f,a jl%hg wdOdrlhla fkdjk&
há m;=f,a jl%;djh muKg jvd wvqùu ^Flat foot& fyda jeäùu ^High arch& jeks há m;=f,a jl%fhys mj;sk .eg¿
È.= fõ,djla weú§u fyda isgf.k isàu
ÿr Èùu
nEjqula Èf.a my<g Èùu
iu;,d fkdjk ìul Èùu
;o weÑ,sia lKavrdj fyj;a n, kyrh ^Achilles tendon& fyda ;o flKavfha udxY fmaYs msysàu
ÿjk úg fyda weúÈk úg ks;r mdoh we;=¿ me;a;g fmr,Su ^Excessive pronation&
há m;=,a j, fõokdj ueÈ jhfia mqoa.,hka w;r nyq,h'

mdÿl lj,sld m%odyfha frda. ,laIK

ú¿fUys we;sjk ;shqKq fyda ;shqKq fkdjk fõokdj
há m;=f,a ;o iajNdjh
mshjr lsysmhla ;eîfuka miq há m;=f,a fõokdj iy ;o iajNdjh l%ufhka wvqùu

my; foaj,a u.ska fõokdj jeäfõ

by<g ke.Su fyda mäfm<l by<g hdu
iaj,am fõ,djla b|f.k isàu fyda isgf.k isàu
fjfyilr YdÍßl l%shdldrlulg miq
WoEik Tn ;nk uq,a mshjr lsysmh

frda. úksYaph lrkafka flfiao@

Tnf.a ffjoHjrhd há m;=,a j, fõokdj yd iïnkaO jk ,laIK i|yd mÍlaId lrkq we;'

há m;=,a fõokdldÍ ùu
há m;=, r;= meye ùu iy bÈóu
há m;=f,a jl%;djh wvqùu ^Flat foot&
há m;=f,a jl%;djh jeäùu ^High arch&
há m;=f,a jl%fhys we;s ;o iajNdjh
we;eï úg" há m;=f,a fõokdj we;slrk fjk;a fya;= y÷kd.ekSu i|yd Tnf.a ffjoHjrhd mdofhys X-lsrK mßlaIK isÿlsÍug ks¾foaY lrkq we;'

há m;=,a j, fõokdj fyj;a mdÿl lj,sld m%odyh i|yd m%;sl¾u

há m;=f,a we;sjk m%odyh iy fõokdj wvqlsÍu i|yd Tfí ffjoHjrhd merisgfuda,a ^Paracetamol& iy$fyda iafgfrdhsv fkdjk m%;s-m%ody T!IO ^Non-steroidal Anti-inflammatory Drugs& ks¾foaY lrkq we;'

wju jYfhka i;shla j;a úfõl .ekSu

fyd| ;;a;ajfha mdjyka me<£u ^mdofha jl%hg wdOdrhla jk ;rula uDÿ wähla iys;&
we;eï úg Tfí ffjoHjrhd mdjyka ;=<g we;=¿lr Ndú;d lrk wdOdrl ^heel cups or orthotics$shoe inserts& Tng kshu lrKq we;' fïjd mdo folgu tljr Ndú;d l,hq;= fõ'
mdoh iy ú¿U i|yd wefokiqÆ jHdhdu ^Stretching exercises& lsÍfuka ;;a;ajh iukh fõ' fuys§" flKavfha udxY fmaYs" mdofha we.s,s" iy há m;=, wefok fia jHdhdu l, hq;=fõ' Wod: wef|ys fyda ìu b|f.k mdo fyd¢ka we| u; fyda ìu È. yßkak' fnâ ISÜ tlla fyda ;=jdhla f.k há m;=, jgd hk mßÈ oud fmdgj,a fol w;ska w,a,d.kak' bka miq" há m;=, wefok fia fmdgj,a foflka w,a,d ;ud foig wÈkak ^oKysia fkdkud ;nd.; hq;=fõ'&' ;;amr 10 la fuu bßhõfõ mdoh ;ndf.k isg uqodyßkak' fuf,i tla jdrhlg 10 jrla ne.ska Èklg jdr lsysmhla lrkak'

rd;%sfha ksod.kakd úg" há m;=, uola we§ mj;sk wdldrhg m;=rla jeks Wmdx.hla ^Splint& m<¢k fia Tfí ffjoHjrhd Wmfoia fokq we;'
;o u;=msgla iys; ia:dk j, weú§u fyda Èùu iSudlrkak'
Tnf.a YÍrh wêl nr fyda ;rndre kï" nr wvq lr.kak'
há m;=f,ys fõokdj mj;sk ia:dk whsia leg fhdodf.k ;jkak' fuh tla jrlg úkdä 10-15 ne.ska" wju jYfhka Èklg fojrla j;a lrkak'
há m;=, wefok fia ma,diag¾ T*a meßia ^Plaster of paris& j,ska iE¥ Wi im;a;=jla ^wÉpqjla& jeks Wmdx.hla fhdod i;s 3-6 la ;nd.kakd f,i Tfí ffjoHjrhd ks¾foaY lrkq we;'
by; m%;sl¾u u.ska m%;sM,hla fkd,enqks kï" Tfí ffjoHjrhd há m;=f,a m%odyh wvq lsÍu i|yd fõokdj iys; m;=,g iafgfrdhsâ T!IO wvx.= kslafIamk ^Steroid injections& úÈkq we;'

by; i|yka l, m%;sl¾u udi 6-12 la lsÍfuka iqjhla fkd,efí kï" m;=,g Y,Hl¾uhla lsÍu wjYH úh yel'

há m;=f,ys fõokdj wvqùu isÿjkafka fifuka neúka ta i|yd i;s lsysmhla .;úh yel' ;;a;ajh iïmQ¾Kfhka iqjùug udi lsysmhl isg wjqreoaola olajd ld,h .;fõ'