රුධිර පීඩනය අනතුරුදායක මට්ටමක බව පෙන්වන පෙර සංඥා මෙන්න...!!!

0]la muK fokd ;ukag fuu frda.h we;s nj fkdokS''

zzwê reêr mSvkhzz fuh wo b;d iq,n frda.hla njg m;aj we;' fuu frda.fhka fmf,k

frda.Skag yDo iamkaOkh jeä lrk W;af;ackhka wju lrjk T!IO yd uq;%d jeä lrk T!IO jeks ;rula Nhdkl T!IO Ndú;d lsÍug isÿjk w;r wdydr i|yd ÆKq Ndú;h o k;r lsÍug isÿfjkjd'

flfia fj;;a wê reêr mSvkh fya;=fjka iïmq¾Kfhkau ÆKq Ndú;h k;r lsÍu ;ju;a újdod;aulj mj;sk .egÆldÍ lreKls'

fuys§ Nhxldr ldrKh jkqfha YÍrfha reêr mSvkh wk;=reodhl f,i by< uÜgul mej;=k;a fndfydaúg ta ms<sn|j lsisu i,l=Kla fyda frda. ,laIKhla msg;g fmkakqï fkdlsÍuhs'


tlsfklg fjkia mSvk 2la mj;skjd

1' ixkHia; reêr mSvkh - reêrh fmdïm lrk úg yDo iamkaOkh fkdlvjd isÿùu

2' úkHia; reêr mSvkh - iamkaOh w;r;=r yDoh kej;Su ^úfõl .ekSu&

reêr mSvk w.hka

120$80 g wvq - idudkH
120-139$80-89 wê reêr mSvkh we;s ùug wdikak uÜgu
140-159$90-99 wê reêr mSvkh m<uq uÜgu
160 yd jeä$100 yd jeä - wê reêr mSvkh fojk uÜgu

ysiroh" mmqfõ fõokd" fmkSfï fjkiaùï" fjfyildÍ nj" kdifhka f,a .e,Su" lfkys fkdfhl=;a Yío weiSu yd jHdl=, nj iuyrla wk;=re weÕùï njg y÷kdf.k ;sfnkjd'

wê reêr mSvkh fya;=fjka we;súh yels ;;a;ajhka

yDohdndO
u;lfha .eg¿
weiaj, .eg¿
Ouks j, ÿn,;d
fjk;a fkdfhl=;a wdndO ^yDoh wdY%s;j yd Èhjeähdj jeks&^Metabolic syndrome&

wê reêr mSvkh fukau wvq reêr mSvkh o jhig h;au b;d wjodkï iys; frda.S ;;a;ajhls'

úc,kh" widudkH msmdih" úIdoh^Depression&" Tlaldrh" la,dka; ùu" wjOdkh wvq ùu yd fmkSu fnd| ùu wdÈh wvq reêr mSvkfha ,laIK lsysmhla f,i olajkak mq¿jka'

wvq reêr mSvkh we;súh yels wjia:d

.eí .ekSu iu.Û
wê reêr mSvkh i|yd fokq ,nk T!IO j¾. jeämqr Ndú;fhka
wêl úfõlh
fkdfhl=;a wdidok - yDofha .eg¿
wkaf;dai¾. ^.%ka:sj,& .eg¿
wid;añl;dj,g olajk m%;sl%shdjla f,i
fmdaIK W!k;djhl§

wê reêr mSvk ;;a;ajhl§ je<laúh hq;= wdydr

iSks
fidaähï wêl wdydr j¾.
we,afldfyd,a$uoHidr

wê reêr mSvk ;;a;ajh iqj lr.ekSug jeo.;a wdydr j¾.

;ka;=uh wdydr j¾. - OdkH j¾." kjqï t<j¿ yd m,;=re
f;a
fmdgishï nyq, wdydr - fmd,a" flfi,a" w,sfmar jeks
Tfï.d 3 nyq, wdydr

tfukau jHdhdï lsÍu" udkisl úvdj wju lr uki ieye,aÆ lr.ekSu jeks foa u.ska o YÍrh úkdY lrk u;ao%jH Ndú;h k;r lsÍfuka o fndfyda iqjhla w;alr.kak mq¿jka'